رونیو | حاشیه‌ساز فانتزی

حاشیه‌ساز فانتزی

نسبت ابعاد

×

کد حاشیه وب

View { border-radius: 10% 10% 10% 10% / 10% 10% 10% 10%; }

کد حاشیه اندروید

GradientDrawable shape = new GradientDrawable(); v.setLayoutParams(new LAYOUT_TYPE.LayoutParams(WIDTH, HEIGHT)); shape.setShape(GradientDrawable.RECTANGLE); shape.setCornerRadii(new float[]{ 10 * ((float) v.getLayoutParams().width / 100), 10 * ((float) v.getLayoutParams().height / 100), 10 * ((float) v.getLayoutParams().width / 100), 10 * ((float) v.getLayoutParams().height / 100), 10 * ((float) v.getLayoutParams().width / 100), 10 * ((float) v.getLayoutParams().height / 100), 10 * ((float) v.getLayoutParams().width / 100), 10 * ((float) v.getLayoutParams().height / 100) }); v.setBackgroundDrawable(shape);